GDPR

Karlovarská plynárenská s.r.o., Jenišov 68, 362 11 Jenišov,

IČO 29120951, DIČ CZ29120951

Vážení spotřebitelé společnosti Karlovarská plynárenská s r.o.,

vážíme si spokojených zákazníků a souvislosti se změnou legislativy si dovolujeme Vám zaslat informace dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli GDPR)

Správcem osobních údajů je spol. Karlovarská plynárenská s r.o., se sídlem Jenišov 68, 360 01 Jenišov, IČO 29120951, registrovaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 26555.

Osobní údaje zpracovávané a shromažďované společností Karlovarská plynárenská s r.o.:

Karlovarská plynárenská s r.o. shromažďuje a zpracovává tyto běžné osobní údaje: základní identifikační údaje a kontaktní údaje našich zákazníků, tj. jméno, příjmení, titul, adresa, datum narození, IČO, DIČ, telefon, e-mail.       

Účely využití a zpracování osobních údajů společností Karlovarská plynárenská s r.o.:

Karlovarská plynárenská s r.o. zpracovává osobní údaje bez souhlasu klientů za účelem splnění zákonné povinnosti, jednání o smlouvě a plnění smlouvy a z titulu oprávněného zájmu správce dat (přímý marketing vlastních produktů, zasílání obchodních sdělení). Osobní údaje jsou zpracovány v elektronické podobě pomocí prostředků výpočetní techniky nebo v listinné podobě.

Doba uchovávání a zpracování údajů společností Karlovarská plynárenská s r.o.:

Karlovarská plynárenská s r.o. zpracovává osobní údaje v závislosti na účelu po dobu trvání jakéhokoliv smluvního vztahu a dalších 10 let po zániku posledního smluvního vztahu s Karlovarská plynárenská s r.o., nebo dokud nebyl odvolán souhlas se zpracováním údajů.

Poskytnutí osobních údajů společnosti Karlovarská plynárenská s r.o.:

Poskytnutí osobních údajů je stejně jako uzavření smlouvy s Karlovarská plynárenská s r.o. dobrovolné. Některé údaje jsou však nezbytné pro splnění zákonných povinností při uzavření smlouvy na dodávku zboží nebo poskytnutí služby a bez některých údajů Karlovarská plynárenská s r.o. nedokáže požadovanou dodávku materiálu, zboží nebo poskytnutí služby poskytnout.

Údaje nutné pro výše uvedené jsou: jméno a příjmení jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, datum narození, sídlo a popřípadě dodací adresa pro zboží a služby, telefon, e-mailová adresa.

Z jakých zdrojů Karlovarská plynárenská s r.o. osobní údaje získává?

Zpracováváme údaje, jež jste nám poskytli v souvislosti s jednáním o uzavření smlouvy na dodávku zboží či služeb.

Zajištění ochrany osobních údajů společností Karlovarská plynárenská s r. o.:

Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou a Karlovarská plynárenská s r.o. disponuje kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťující maximální ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím.

Veškeré osoby, které s osobními údaji klientů přichází do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinnosti, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti.

Komu Karlovarská plynárenská s r.o. osobní údaje poskytuje nebo předává?

Karlovarská plynárenská s r.o. předává osobní údaje státním orgánům, pokud je tato povinnost stanovena zákonem a dále pokud je to nezbytné pro ochranu práv Karlovarská plynárenská s r.o.

Karlovarská plynárenská s r.o. může pověřit zpracováním údajů třetí osobu, tzv. zpracovatele. Zpracování je možné pouze na základě uzavřené smlouvy, která zavazuje zpracovatele ke stejné míře ochrany údajů, jakou poskytuje sama Karlovarská plynárenská s r.o.. Údaje tak mohou být předány dodavatelům zajišťujícím pro Karlovarská plynárenská s r.o. služby spočívající v provedení sjednaných speciálních benefitů, servisních služeb společnosti.

Práva ve vztahu ke zpracování a předávání osobních údajů:

V souladu s platnou legislativou můžete uplatnit svá práva subjektů údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme, právo na přenositelnost vybraných osobních údajů přímo jinému správci a právo požadovat opravuosobních údajů.  Můžete požádat o výmaz osobních údajů, popř. omezení jejich zpracování, pokud ovšem není nutné dále je zpracovávat pro splnění právních povinností nebo pokud je jich třeba, abychom vám mohli nadále poskytovat služby. Tato práva můžete uplatnit osobně v sídle společnosti, písemně na adresu sídla společnosti nebo mailem na adresu info@kvplyn.cz .

Možnosti omezit zpracování a předávání osobních údajů:

V případě, kdy Karlovarská plynárenská s r.o. zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. V případě, kdy dochází ke zpracování vašich údajů na základě oprávněného zájmu, můžete proti takovému zpracování vznést námitku. Každé takové podání námitky vyhodnotíme a o výsledku vás budeme informovat.

Jak Karlovarská plynárenská s r. o. informuje o zásadách a pravidlech zpracování osobních údajů a jejich ochraně?

Klient je informován o pravidlech zpracování osobních údajů pokaždé, když Karlovarské plynárenské s r.o. poskytuje některé osobní údaje.

Dozor v oblasti ochrany osobních údajů:

Pokud se nám nepodařilo uspokojivě vyřešit vaše dotazy nebo námitky v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz

Tato pravidla platí od 25. 5. 2018.

Na další vzájemnou spolupráci se těší

           

                                                                       
                         František Pelíšek
prokurista společnosti Karlovarská plynárenská s r. o.