Aktuality
|
31. 8. 2022

Oznámení o změně obchodních podmínek společnosti

Vážení zákazníci, 
s ohledem na situaci, která momentálně probíhá na trhu s energiemi, jsme poprvé po více než 10 letech změnili naše obchodní podmínky u obou dodávaných komodit. Není třeba se obávat, naše změna je opravdu pouze kosmetická a v podstatě narovnává naše obchodní podmínky dle současně platných zákonných povinností.

Zde jsou konkrétní změny, kterými je dotčen článek 9.2. obchodních podmínek:

Původní znění –

Smluvní strany se dohodly, že dodavatel má právo obchodní podmínky dodávky elektřiny jednostranně měnit. V případě změny obchodních podmínek dodávky elektřiny se dodavatel zavazuje v zákonem stanovené lhůtě oznámit samotný záměr změnit smluvní podmínky, a to zveřejněním na internetových stránkách dodavatele nejpozději třicátý den před začátkem účinnosti změny obchodních podmínek dodávky elektřiny. Nové obchodní podmínky dodávky elektřiny budou zveřejňovány na internetových stránkách dodavatele, budou k dispozici v kontaktních místech dodavatele nebo na vyžádání zasílány např. poštou nebo e-mailem. Dodávka elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí NN) se ode dne účinnosti změny obchodních podmínek dodávky elektřiny uskutečňuje v souladu s provedenou změnou obchodních podmínek dodávky elektřiny, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. V případě, že zákazník se změnou obchodních podmínek dodávky elektřiny nebo Ceníku (v podobě zvýšení ceny) nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost písemně dodavateli. Na základě tohoto oznámení je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit, nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Toto právo na odstoupení od smlouvy zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

Nové znění –

Dodavatel má právo v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit Podmínky a zvýšit cenu. Podmínky může měnit při změně technických, provozních, obchodních nebo organizačních podmínek na straně Dodavatele nebo na trhu s elektřinou, jakož i z důvodu změny obecně závazných právních předpisů, a to v částech týkajících se způsobu a podmínek vyúčtování dodávky elektřiny a plateb za ně, rozsahu práv a povinností Dodavatele i Zákazníka, způsobu a podmínek uplatnění a vyřízení reklamací, změny produktu, odpovědnosti za škodu, způsobů ukončení Smlouvy, způsobů vzájemné komunikace a doručování, výhrad ve vztahu k právním předpisům, ujednání upravených právními předpisy či rozhodnutím soudu či správního orgánu a rozsahu možných jednostranných změn Smlouvy ze strany Dodavatele a způsobu jejich oznámení vám, nebo v případě opravy zjevných, formulačních či tiskových chyb nemajících vliv na práva a povinnosti smluvních stran. Změníme-li vám Podmínky nebo zvýšíme cenu, informaci uveřejníme nejméně třicet dnů přede dnem účinnosti změn na našich webových stránkách www.kvplyn.cz. Zvýšení ceny nebo změnu jiných smluvních podmínek vám (jste-li spotřebitel nebo podnikající fyzická osoba a odebíráte elektřinu z hladiny nízkého napětí) oznámíme nejpozději třicátý den přede dnem její účinnosti a vy máte právo bez postihu vypovědět závazek ze Smlouvy kdykoliv do desátého dne přede dnem účinnosti změny. Výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu den účinnosti změny. Při zvýšení regulované složky ceny, daní nebo poplatků, nebo je-li důvodem změny smluvních podmínek změna právního předpisu, vám právo vypovědět Smlouvu nevzniká.

Nové znění obchodních podmínek pro obě komodity vstoupí v platnost a účinnost 1.10.2022 a bude závazně platné pro veškeré nové i aktuálně platné smlouvy. Nové obchodní podmínky naleznete již nyní na našich stránkách www.kvplyn.cz.

Pokud se změnou obchodních podmínek nesouhlasíte, máte dle aktuálně platných obchodních podmínek a současně i v pozici spotřebitele dle § 11a odstavce 4 Energetického zákona právo od smlouvy bez postihu odstoupit, a to nejpozději 10 dnů před nabytím platnosti a účinnosti nových obchodních podmínek. Výpověď je účinná ke dni bezprostředně předcházejícímu dni účinnosti změny obchodních podmínek.

 

 

Děkujeme za Vaši důvěru a dosavadní spolupráci.

Karlovarská plynárenská s.r.o.

Sdílet článek
$('.livechat').on('click', function() { jivo_api.open ({start: 'chat'});});