Zajímavosti
|
13. 8. 2021

Proč je potřeba pravidelně servisovat kotel?

Proč servisovat plynová zařízení ?

Proč kontrolovat a pravidelně servisovat plynová zařízení?
I přes všechny výhody a komfort, které nám plynové spotřebiče umožňují je zapotřebí věnovat těmto zařízením patřičnou pozornost. Tak jako si u motorového vozidla nedovolíme po stanovené době provozu opomenout výměnu olej (zvláště pak u nových vozidel), stejně tak je potřeba přistupovat i k údržbě plynových spotřebičů jakéhokoli druhu. Ať se jedná o kotel, přímotop, sporák nebo jiné zařízení. Předcházet případným problémům a nehodám, které mohou způsobit škody na zdraví i majetku, můžeme velice snadno prováděním pravidelné kontroly a údržbou všech plynových zařízení.
Povinnost zajišťovat údržbu plynových zařízení je pro odběratele plynu zakotvena v zákoně, podle kterého je odběratel plynu „povinen udržovat zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit “Fyzickým osobám podnikajícím a právnickým osobám, které provozují nebo mají ve své správě plynová zařízení a nezajistí provádění pravidelných revizí, kontrol, příp. neodstraní závady zjištěné při kontrole zařízení ve stanovené lhůtě, ukládá institut bezpečnosti práce vysoké pokuty. Kontrola plynového zařízení se u těchto subjektů provádí 1 × ročně. Revize plynu se provádí 1 × za 3 roky.

U nových plynových kotlů, které jsou v záruce, je pravidelný roční servis dokonce jednou z podmínek pro přiznání záruky a mnozí z těchto výrobců kotlů, aby podpořili tuto myšlenku, nabízejí prodloužení záruční doby svých výrobků při pravidelných servisech. I u starších plynových kotlů doporučují výrobci pravidelné servisní prohlídky, a to bez ohledu na to, že např. plynový kotel nevykazuje žádné známky poruchy. Servis zahrnuje především kontrolu a vyčištění hlavního hořáku, často opomíjený proplach výměníku tepla, dále kontrolu zapalování, pojistky plamene, kontrolních čidel, vodní nebo plynové armatury a samozřejmě kontrolu těsnosti plynových spojů. Po takové kontrole pracuje systém hospodárněji a ekologicky. Je také výrazně méně náchylný k poruchám a předejdete výpadkům na podzim a v zimě, kdy bude kotel opět muset podávat plný výkon. Pravidelná kontrola a čištění ušetří až 10 % paliva. Na druhé straně plynový kotel, který nemá pravidelný servis se zanáší a má větší spotřebu plynu!

Následkem dlouhodobého zanedbávání pravidelné údržby může docházet u kotlů s odvodem spalin do komína i k silnému znečištění výměníku a následnému úniku spalin do okolního prostředí.Zanešený plynový kotel nebo případně komín může způsobit usmrcení Oxidem uhelnatým (CO). Oxid uhelnatý je bezbarvý plyn bez zápachu a chuti, nikterak nedráždí, je lehčí než vzduch,ale hlavně, je značně jedovatý! Jeho jedovatost je způsobena silnou slučivostí ke krevnímu barvivu (hemoglobinu), s nímž vytváříkarboxyhemoglobin (COHb), čímž znemožňuje přenos kyslíku v podobě oxyhemoglobinu z plic do tkání. Vazba oxidu uhelnatého na hemoglobin je přibližnědvousetkrát silnější než kyslíku a proto jeho odstranění z krve trvá mnoho hodin až dní. Při úrovních COHb do 10 % se obvykle neprojevují žádné příznaky.V oblasti 10 – 30 % se objevují bolesti hlavy, závratě, slabost, schvácenost, dezorientace a poruchy vidění. Při COHb 30 – 50 % přistupuje dušnost,zrychlený tep a dýchání. Při úrovních nad 50 % může nastat kóma, křeče a může dojít až k zástavě srdce.
Pokud nevlastníte kond.kotel, který je ve většině případů již vybaven spalinovým čidlem nebo pojistkou, doporučujeme instalovat extérní čidlo (alarm)na zjištění úniku jedovatých spalin. Cena kvalitních alarmů se pohybuje okolo 1500-2500,- Kč a jejich použitelnost je cca 5-6 let.

Snižování účinnosti

Během posledních let se v konstrukcích závěsných plynových kotlů mnoho změnilo. Implementací inteligentní elektroniky dosáhli výrobci podstatné zvýšení účinnosti kotlů. Závěsné plynové kotle mají dnes komfortní obsluhu, automatika sama vyhodnocuje provozní i mezní stavy a optimalizuje provoz kotle s ohledem na co nejvyšší úspory vytápění a životnost kotle. Dovede sama nahlásit blížící se termín servisní prohlídky anebo třeba snížení účinnosti v důsledku zanesení výměníku sazemi.

Kdy je vhodná výměna

Výměnou starého plynového kotle za nový moderní závěsný kotel na plyn dosáhnete významných úspor už jen z toho důvodu, že každý milimetr usazenin a sazí na výměníku tepla snižuje účinnost kotle (a zvyšuje spotřebu plynu) o 5%. Ovšem i dobře a pravidelně udržovaný plynový kotel se nevyhne poklesu účinnosti a zvýšení spotřeby plynu. Téměř každý plynový kotel provozovaný déle než 10 let je natolik opotřebovaný, že výměna všech částí majících vliv na spotřebu plynu a spolehlivost kotle by vyšla finančně náročněji než pořízení plynového kotle nového.

Sdílet článek

Zajímavosti

$('.livechat').on('click', function() { jivo_api.open ({start: 'chat'});});