Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí nn domácnosti a podnikatelé

Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí NN domácnosti a podnikatelé

1. Obecná ustanovení
1.1. Pro zákazníka typu domácnost upravují tyto Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí nízkého napětí (dále jen „NN“) vztahy mezi Karlovarská plynárenská s.r.o. (dále jen „dodavatel“) a zákazníkem vznikající při poskytnutí dodávky elektřiny ze sítí NN a stávají se součástí Smlouvy o dodávce elektřiny ze sítí NN (dále jen „smlouva“) nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN (dále taktéž jen „smlouva“), jestliže smluvní strany s nimi souhlasí a prohlásí je takto součástí smlouvy. Pro zákazníka typu podnikatel (zákazník odebírající elektřinu za účelem podnikání) upravují tyto Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí NN vztahy mezi Karlovarská plynárenská s.r.o. a zákazníkem vznikající při poskytnutí dodávky elektřiny ze sítí NN a stávají se součástí Smlouvy o dodávce elektřiny ze sítí NN (dále jen „smlouva“) nebo Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN (dále taktéž jen „smlouva“), jestliže smluvní strany s nimi souhlasí a prohlásí je takto součástí smlouvy.
1.2. Smluvní strany se zavazují při plnění této smlouvy postupovat rovněž v souladu s platnými Pravidly provozování distribuční soustavy místně příslušného provozovatele distribuční soustavy (dále jen „PPDS“) a dodržovat jeho ustanovení, nestanoví-li tyto obchodní podmínky dodávky elektřiny nebo smlouva jinak. Celé znění pravidel příslušných provozovatelů distribučních soustav naleznete na našich stránkách: www.kvplyn.cz

2. Povinnosti dodavatele
2.1. Dodavatel se touto smlouvou zavazuje dodat zákazníkovi elektřinu vymezenou množstvím a časovým průběhem pro jeho vlastní spotřebu a za tímto účelem se dále zavazuje zajistit vlastním jménem a na vlastní účet dopravu elektřiny a související služby. V případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí NN i distribuci elektřiny do odběrného místa uvedeného ve smlouvě (dále jen „sdružená služba dodávky“).
2.2. Závazek dodavatele dodat zákazníkovi elektřinu se považuje za splněný, pokud dodavatel zajistí zákazníkovi elektřinu na odběrném místě uvedeném ve smlouvě v max. úrovni odběru a podle účinných Pravidel provozování distribuční soustavy, ke které je zákazník připojen.
3. Povinnosti a práva zákazníka
3.1. Zákazník se zavazuje elektřinu odebírat s omezením do max. úrovně odběru a zaplatit za něj dodavateli kupní cenu, a to vše za podmínek dále uvedených ve smlouvě.
3.2. Smluvní strany se zavazují postupovat v případě předcházení a odstraňování následků stavu nouze nebo stavu nouze v elektroenergetice dle příslušného obecně závazného právního předpisu.
4. Způsob měření a provádění odečtů
4.1. Způsob měření a předávání naměřených údajů se řídí platným energetickým zákonem a zvláštním právním předpisem, kterým se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů a pravidel místně příslušného Provozovatele distribuční soustavy (dále jen „distributor“). Pro určení výše (ročního, termínového nebo denního) odběru elektřiny se pro účely této smlouvy použijí údaje poskytnuté distributorem, ke kterému je zákazník připojen, nebo pokud tyto údaje nejsou k dispozici, určí výši odběru dodavatel výpočtem v souladu s ceníkem vydávaným dodavatelem (dále jen „Ceník“). Měření odběru elektřiny je prováděno měřicím zařízením ve vlastnictví Distributora, který zodpovídá za správnost naměřených údajů. V případě pochybností o správnosti měření bude vždy za správný považován ten údaj, který potvrdí Distributor.
4.2. Zákazník se zavazuje umožnit distributorovi přístup k měřícímu zařízení a neměřeným částem odběrného elektrického zařízení uvedeném ve smlouvě pro potřebu kontroly správnosti měřených údajů, údržby, provedení odečtů nebo montáži nebo demontáži či výměny přístroje.
4.3. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli poškození měřicího zařízení nebo jeho plomby, případně jinou událost mající vliv na řádnou funkci měřícího zařízení.
5. Ceny, způsob a místo úhrady plateb
5.1. Zákazník se zavazuje zaplatit za dodávku elektřiny, včetně všech služeb dodávky mu poskytovaných podle smlouvy, za každé období odečtu cenu určenou na základě jednotkových cen ve výši a způsobem uvedeným v Ceníku a způsobem uvedeným ve Smlouvě a Obchodních podmínkách. Dodavatel se zavazuje uveřejnit Ceník nebo jeho změnu na internetových stránkách dodavatele nejpozději 30 dnů před počátkem jejich účinnosti.
5.2. V případě uzavřené Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny jsou ceny za distribuci elektřiny účtovány ve výši a v souladu s obecně závazným rozhodnutím příslušného orgánu státní správy a smlouvou o distribuci, na základě které je dodavateli Distributorem pro zákazníka poskytována distribuční kapacita.
5.3. K ceně podle předchozího bodu je zákazník povinen dodavateli zaplatit rovněž všechny daně a poplatky stanovené obecně závaznými právními předpisy včetně daně z elektřiny, daně z přidané hodnoty, případně spotřební či jiné nepřímé daně v souladu s obecně závaznými právními předpisy (dále jen „Celková cena“). Zákazník je povinen předložit dodavateli příslušné doklady, na základě kterých uplatňuje osvobození od příslušné daně. Zároveň je zákazník povinen v případě změny, zániku či zrušení příslušného dokladu, na základě kterého uplatňuje osvobození dle předchozí věty, tuto skutečnost dodavateli oznámit, a to bez zbytečného odkladu, nejdéle však do druhého pracovního dne ode dne změny, zániku nebo zrušení tohoto dokladu, na základě kterého uplatňuje osvobození. Zákazník je odpovědný za škodu, která vznikne dodavateli porušením povinnosti zákazníka uvedené v předchozí větě, a je povinen vzniklou škodu dodavateli uhradit.
5.4. Období odečtu je každé období, za které je provedeno vyúčtování/vystaven daňový doklad (faktura) za odebranou elektřinu. Období odečtu dodavatel stanovuje způsobem uvedeným v Ceníku v návaznosti na provedené měření a odečty spotřeby elektřiny Distributorem. Počátek a konec příslušného období odečtu dodavatel uvádí na daňovém dokladu (faktuře), který je jím vystavován za příslušné období odečtu. 5.5. Veškeré peněžité závazky zákazníka jsou považovány za splněné okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě, případně na jiný účet, jehož číslo bylo zákazníkovi oznámeno dodavatelem v souladu s touto smlouvou.
5.6. Veškeré peněžité závazky dodavatele jsou považovány za splněné okamžikem připsání příslušné částky na účet zákazníka, jehož číslo je uvedeno ve smlouvě, případně na jiný účet, jehož číslo bylo dodavateli oznámeno zákazníkem v souladu s touto smlouvou. Pro případ, že zákazník nemá zřízen účet, se považují peněžité závazky dodavatele za splněné okamžikem doručení (viz bod 9. 3.) peněžní poukázky na dlužnou částku zákazníkovi.
5.7. Zákazník se zavazuje hradit zálohové platby i konečné vyúčtování za období odečtu. Způsob úhrady plateb a četnost záloh je uveden ve smlouvě. Zákazník se zavazuje zajistit, aby veškeré platby jím hrazené dodavateli podle této smlouvy byly označeny příslušným identifikačním číslem (variabilním symbolem) požadovaným dodavatelem a platby, kde dodavatel neuvádí identifikační číslo, označit číslem této smlouvy.
5.8. Pokud zákazník poukáže platbu s nesprávným identifikačním číslem (variabilní symbol) nebo ji poukáže na jiný bankovní účet dodavatele, než je uvedeno v bodě 5.5 těchto obchodních podmínek, je dodavatel oprávněn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu zákonem stanovený úrok z prodlení za opožděné placení od data splatnosti až do obdržení správně poukázané platby.
5.9. Výše první zálohy je uvedena ve smlouvě. Výše každé zálohy je účinná minimálně po dobu, na kterou je záloha placena (dále jen „zálohové období“). Dodavatel je oprávněn kdykoliv, avšak při dodržení předchozí věty, stanovit novou výši zálohy dle skutečné výše spotřeby a aktuálního Ceníku, kterou se zavazuje zákazník platit. Pokud se zákazník nevyjádří k výši záloh do 7 dnů od navržení jejich změny, má se za to, že s novou výší záloh souhlasí. Zálohy jsou splatné do 15. kalendářního dne prvého měsíce (v případě měsíční zálohy každého měsíce) zálohového období s tím, že první záloha je splatná do 15 dnů od počátku účinnosti této smlouvy.
5.10. Nedoplatek Celkové ceny uvedený v konečném vyúčtování je splatný na základě daňového dokladu (faktury) za elektřinu a do termínu v něm uvedeném. Tento daňový doklad (faktura) bude dodavatelem vystaven a zaslán zákazníkovi po ukončení příslušného období odečtu a mimo jiné obsahuje vyúčtování záloh uhrazených za příslušné období odečtu. Vznikne-li konečným vyúčtováním přeplatek v důsledku uhrazených záloh, dodavatel tento přeplatek uhradí (vrátí) zákazníkovi na základě daňového dokladu (faktuře) za elektřinu do termínu a způsobem v takovém daňovém dokladu (faktuře) uvedeným.
5.11. Zákazník má v případě zjištění chyby nebo jiné závady související s vyúčtováním dodávky elektřiny (sdružených služeb dodávky elektřiny) právo příslušný daňový doklad (fakturu) reklamovat, a to ve lhůtě nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne splatnosti předmětného daňového dokladu (faktury) Reklamace nemá odkladný účinek na splatnost daňového dokladu (faktury), nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
5.12. Zákazník je na daňovém dokladu (faktuře) nebo na předpisu splátek záloh seznámen s výší záloh na následující zúčtovací období, počtem záloh a termíny splatnosti záloh.
5.13. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků vyplývajících ze smluvních vztahů, se smluvní strana, která je v prodlení, zavazuje uhradit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
5.14. V případě, že zákazník neplní platební povinnosti podle odst. 3.1 nebo 5.7 těchto OP, má dodavatel právo zaslat mu písemnou upomínku za každé jednotlivé neplnění platební povinnosti. Dodavatel má právo účtovat poštovné za účelně vynaložené náklady na vymáhání dlužné částky.
5.15. V případě, že je na zákazníka zahájeno insolvenční řízení, stávají se dnem vyhlášení insolvenčního řízení splatnými všechny stávající pohledávky dodavatele
za zákazníkem.
5.16 V případě, že dodavatel poskytne zákazníkovi nadstandardní služby,
a to na základě písemného požadavku zákazníka, zavazuje se zákazník za tuto službu dodavateli zaplatit cenu dle ceníku dodavatele platného v době poskytnutí nadstandardní služby. Seznam nadstandardních služeb poskytovaných dodavatelem
je uveden na internetových stránkách dodavatele.
6. Uzavírání, změny smlouvy
6.1. Smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem se uzavírá na základě žádosti zákazníka.
6.2. Dodavatel zahájí dodávku elektřiny neprodleně po provedení všech úkonů
(příslušným provozovatelem distribuční soustavy) nezbytných k zahájení dodávky, pokud zákazník splnil všechny podmínky pro její zahájení.
6.3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude měněna nebo doplňována formou oznámení druhé smluvní straně, aniž by se uzavíral písemný dodatek nebo nová smlouva v případech, kdy dochází:

a) ke změně způsobu úhrady faktur nebo záloh,
b) ke změně cyklu záloh,
c) ke změně bankovního spojení dodavatele,
d) ke změně telefonního čísla, čísla faxu nebo e-mailu,
e) zákazník odvolá svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
f) zákazník požádá o poskytnutí nadstandardních služeb dle odstavce 5.16.
V ostatních případech se uzavírá písemný dodatek ke stávající smlouvě nebo nová smlouva.

7. Zánik smlouvy, přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny
7.1. Je-li smlouva uzavřena na dobu určitou, dochází k jejímu zániku uplynutím doby, na kterou byla sjednána.
7.2. Je-li Smlouva uzavřena na dobu neurčitou je platná a účinná od data jejího uzavření a každá ze smluvních stran je oprávněna ji vypovědět na základě písemné výpovědi při dodržení tříměsíční výpovědní lhůty, která začne běžet prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
7.3. Při neoprávněném odběru elektřiny má dodavatel právo přerušit dodávku elektřiny. Smluvní strany se dohodly, že přerušením dodávky elektřiny z důvodu neoprávněného odběru elektřiny odběratelem tato smlouva zaniká. Odběratel je povinen uhradit skutečně vzniklou škodu. Nelze-li vzniklou škodu prokazatelně stanovit, je náhrada škody vypočtena dle příslušné vyhlášky příslušného orgánu státní správy.
7.4. Smlouva může být ukončena rovněž dohodou smluvních stran.
7.5. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany dodavatele, zejména v případě bezdůvodného nedodání elektřiny, je zákazník oprávněn od smlouvy odstoupit. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany odběratele, zejména v případě, že zákazník je v prodlení s placením peněžitého závazku vyplývajícího z této smlouvy v trvání delším než 30 dní, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
7.6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.
7.7. Zákazník má povinnost při ukončení smlouvy umožnit příslušnému provozovateli distribuční soustavy provést konečný odečet, popř. odebrat měřicí zařízení.
7.8. Zákazník se zavazuje před ukončením odběru elektřiny provést odhlášení odběru dodavatele, dále dohodnout odpojení měřidla nebo převedení místa spotřeby na nového zákazníka. Pokud zákazník nenahlásí konečný odečet nebo neumožní provést konečný odečet nebo odpojit měřidlo odpovídá za celý odběr až do té doby, kdy bude moci takto provozovatel distribuční soustavy učinit.
8. Předcházení škodám
8.1. Smluvní strany se zavazují navzájem se informovat o všech skutečnostech, kterých jsou si vědomy, jež by mohly vést ke škodám a usilovat o odvrácení hrozících škod.
9. Ustanovení přechodná a závěrečná
9.1 Veškerá práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy a PPDS, což zejména platí pro odpojení od distribuční soustavy, přerušení nebo ukončení dodávky elektřiny a způsobu měření odebrané elektřiny. 9.2 Smluvní strany se dohodly, že dodavatel má právo obchodní podmínky dodávky elektřiny jednostranně měnit. V případě změny obchodních podmínek dodávky elektřiny se dodavatel zavazuje v zákonem stanovené lhůtě oznámit samotný záměr změnit smluvní podmínky, a to zveřejněním na internetových stránkách dodavatele nejpozději třicátý den před začátkem účinnosti změny obchodních podmínek dodávky elektřiny. Nové obchodní podmínky dodávky elektřiny budou zveřejňovány na internetových stránkách dodavatele, budou k dispozici v kontaktních místech dodavatele nebo na vyžádání zasílány např. poštou nebo e-mailem. Dodávka elektřiny (sdružené služby dodávky elektřiny ze sítí NN) se ode dne účinnosti změny obchodních podmínek dodávky elektřiny uskutečňuje v souladu s provedenou změnou obchodních podmínek dodávky elektřiny, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě. V případě, že zákazník se změnou obchodních podmínek dodávky elektřiny nebo Ceníku (v podobě zvýšení ceny) nesouhlasí, oznámí tuto skutečnost písemně dodavateli. Na základě tohoto oznámení je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu od smlouvy odstoupit, nejpozději desátý den přede dnem zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek. Toto právo na odstoupení od smlouvy zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.
9.3. Jakákoli korespondence, oznámení či jiná sdělení učiněná na základě smlouvy se považují za řádně doručené druhé smluvní straně s odkazem na ustanovení § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tedy: „Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání.“
9.4. Poskytnou-li si strany při jednání o smlouvě údaje a sdělení, má každá ze stran právo vést o nich záznamy, i když smlouva nebude uzavřena. Získá-li strana při jednání smlouvě o druhé straně důvěrný údaj nebo sdělení, dbá, aby nebyly zneužity, nebo aby nedošlo k jejich prozrazení bez zákonného důvodu. Poruší-li tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
9.5. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami, kromě případů sjednaných v odst. 6.3 a 9.2., těchto obchodních podmínek dodávky elektřiny. K návrhu dodatku jsou strany povinny vyjádřit se do 30 dnů od jeho obdržení. Po tutéž dobu je návrhem dodatku vázána strana, která jej odeslala.
9.6. Ke dni zániku smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy vyplývající, s výjimkou těch závazků obsažených v jejich ustanoveních, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.
9.7. V případě rozporu mezi smlouvou a těmito obchodními podmínkami dodávky elektřiny mají přednost ustanovení dohodnutá ve smlouvě.
9.8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
9.9. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny přednostně dohodou a pro případ, že se smluvní strany nedohodnou, pak je kterákoliv smluvní strana oprávněna předložit spor ke konečnému řešení v souladu s obecně závaznými právními předpisy příslušnému soudu či orgánu státní správy.
9.10. Smluvní strany se dohodly, že podmínky případného odstoupení kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy.
9.11. Ve smyslu ustanovení §89a občanského soudního řádu se obě smluvní strany dohodly, že v případě řešení sporů soudní cestou bude místně příslušným soudem Okresní soud v Karlových Varech, popř. Krajský soud v Plzni.
9.12. Obchodní podmínky dodávky elektřiny ze sítí NN nabývají účinnosti dnem 1.8.2018.
Smluvní podmínky jsem přečetl/-la, plně jsem jim porozuměl/-la a s obsahem souhlasím. Na důkaz toho se zde podepisuji:

$('.livechat').on('click', function() { jivo_api.open ({start: 'chat'});});