Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník souhlasí se zpracováním jeho následujících osobních údajů ze 4.3) zákaznických programů KVplyn pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 2 let,
strany Karlovarské plynárenské s.r.o. (dále jen ‚KVplyn’) a dalších jejich
smluvních zpracovatelů (Rozsah zpracování):
 a) Identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného 4.4) zákaznických programů smluvních partnerů KVplyn pro rozsah zpracování bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, sídlo a) – f) po dobu 2 let, a to ve všech případech jakoukoli formou včetně podnikání, IČ / DIČ; obchodních sdělení šířených elektronickými prostředky, které zákazník poskytl/poskytne; záměrem KVplyn je zefektivnění řešení požadavků
 b) Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa; zákazníků a zkvalitnění poskytovaných služeb, KVplyn v žádném případě
 c) Jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, live chat, lokační údaje zařízení nechce zákazníky obtěžovat množstvím nevyžádané a nesouvisející
užívaného zákazníkem, atd.; marketingové komunikace (příp. uskutečňované v nevhodnou denní dobu),
 d) Další osobní údaje spojené se smlouvou: číslo bankovního účtu, číslo proto rovněž zjišťuje a analyzuje spotřebitelské preference zákazníků, chování
zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, informace o spotřebě na základě v digitálním prostředí KVplyn (weby a webové aplikace společností KVplyn
odečtu měřících zařízení a typového diagramu dodávky, číslo měřícího zařízení, v ČR) a charakteristiky,
EIC/EAN odběrného místa, údaj o způsobu využití plynu, elektřiny, atd.;
 e) Osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského
chování zákazníka, profilování, vyhodnocování kreditního rizika, záznamy  5) Občasného poskytnutí obchodní nabídky týkající se dodávek energií po
o spotřebitelské historii a plnění platebních povinností u KVplyn, prediktivních ukončení posledního aktivního smluvního vztahu s KVplyn pro rozsah
modelů atd. a jsou dále zpracovávány; zpracování a) – f) po dobu 2 let;
 f) Další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě či v jiných dokumentech
a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizací;
 g) Osobní údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníkova hlasu při 6) Získání názoru zákazníka týkajícího se zejména míry spokojenosti komunikaci s obsluhou zá účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i KVplyn; s poskytovanými/plánovanými službami KVplyn, názoru na společnost KVplyn,
 h) Osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobnostních marketingovou komunikaci KVplyn, produktovou nabídku s cílem dosažení
projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i KVplyn a/nebo zkvalitnění poskytovaných služeb pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 2 let.
předcházení škodám;
Zákazník souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů za níže uvedenými Zákazník tímto neuděluje souhlas účely, v níže specifikovaném rozsahu (pomocí shora uvedených písmen) pro shora uvedené účely zpracování a osobní údaje: a po níže uvedenou dobu (počínající dnem ukončení posledního smluvního
vztahu s KVplyn), (Účel a doba zpracování): Je-li pole zaškrtnuto „souhlasím”, zákazník uděluje souhlas pro celý rozsah
1) Manuálního ověřování/vyhodnocování kreditního rizika zpracovávaných údajů a pro všechny shora uvedené účely a jim příslušný rozsah. a hodnocení platební schopnosti zákazníka prostřednictvím: Zákazník může poskytnutý souhlas kdykoli vcelku či zčásti odvolat, a to stejně 1.1) registrů dlužníků či jiných podobných registrů pro rozsah zpracování jednoduchou formou, jako byl udělen, osobně na zákaznickém centru, důvěryhodnou a) – f) po dobu 2 let, formou elektronické komunikace či písemně v listinné materializované podobě. Zákazník tímto souhlasí s uvedeným zpracováním svých osobních údajů, tedy
poskytnutím nepovinných osobních údajů pro uvedené účely. Zákazník dále výslovně
prohlašuje, že souhlas s uvedeným zpracováním uděluje bezplatně a jeho udělením
1.2) záznamů o spotřebitelské historii zákazníka a plnění platebních povinností nebylo podmiňováno poskytnutí služby/zboží. Poskytnutý souhlas je platný od
u KVplyn pro rozsah zpracování a) – f) po dobu 2 let; okamžiku jeho udělení/podpisu. KVplyn rozsah zpracovávaných údajů po ukončení
smluvního vztahu vyhodnocuje a omezí na nezbytně nutnou míru s ohledem na účely
zpracování.
2) Předání osobních údajů zákazníka do registru dle předchozího odstavce (Informace o zpracování osobních údajů a právech zákazníka) (včetně údaje o datu vzniku dluhu, jeho výši a důvodu) v případech, kdy je
zákazník v opakovaném prodlení s úhradou závazků nebo v případě prodlení Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být
s úhradou závazku trvajícího déle než 30 dní po splatnosti a to pro rozsah zpřístupněny zaměstnancům KVplyn, pokud je to nezbytné k plnění jejich pracovních
zpracování a), b), d) – f) maximálně po dobu 2 let, nestanoví-li podmínky povinností, a dle zpracovatelů, s nimiž má KVplyn uzavřenou smlouvu o zpracování
registru dobu kratší; osobních údajů, společnostem KVplyn a případně dalším osobám v souladu s platnými
právními předpisy. Zákazník má právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu,
výmaz („právo být zapomenut”), omezení zpracování, blokování nesprávných osobních
údajů, přenositelnost, právo vznést námitku proti zpracování a právo podat stížnost
 3) Zasílání informačních zpráv týkajících se sjednaných služeb (např. informace u dozorového úřadu, a dále na následující informace: kategorie dotčených osobních
o stavu vyřízení zákazníkova požadavku) a poskytování poradenství zejména údajů, účely zpracování a jejich právní základ vč. Oprávněných zájmů; příjemci nebo
v oblasti výběru produktů a služeb, předcházení nedoplatkům ve vyúčtování, kategorie příjemců pro zpřístupnění (vč. Příjemců ve třetích zemích či mezinárodních
úspory nákladů, snížení spotřeby energií nebo optimalizace tarifu pro rozsah organizací); plánovaná doba uložení osobních údajů nebo, není-li ji možné určit, kritéria
zpracování a) – f) po dobu 6 měsíců; použitá ke stanovení této doby; informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány
od zákazníka; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně
profilování, a v těchto případech též informace týkající se použitého postupu, jakož
i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování zákazníka.
 4) Občasného poskytnutí obchodní nabídky: Aktualizovaný seznam zpracovatelů osobních údajů, jakož i ucelené informace 4.1) produktů, zboží a služeb KVplyn netýkajících se dodávek energií pro o zpracování osobních údajů a výčet práv a povinností zákazníka a KVplyn, včetně rozsah zpracování a) – f) po dobu 2 let, poučení o důsledcích částečného či úplného neudělení souhlasu, jsou zveřejněny na
webové stránce KVplyn a na zákazníkovo vyžádání budou poskytnuty na kontaktních
místech KVplyn.
4.2) energií, produktů, zboží a služeb smluvních partnerů KVplyn pro rozsah Zákazník prohlašuje, že tento souhlas přečetl, porozuměl mu a obdržel jeho jedno
zpracování a) – f) po dobu 2 let, vyhotovení.
Karlovarská
Plynárenská
Souhlas se zpracováním
osobních údajů
Jméno a příjmení – (hůlkovým písmem): Podpis Zákazníka / osoby oprávněné k podpisu za Zákazníka
V/Ve: Dne:
Dle zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679

chyba tisku vyhrazena

$('.livechat').on('click', function() { jivo_api.open ({start: 'chat'});});