Úsporný tarif a stropové ceny

Co je "Zastropovaná cena"

Poslední změnou zákon č. 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), konkrétně pak novelou 287/2022 Sb., dochází k možnosti aplikovat tzv. “Zastropování ceny”. Dodavatelé mají aktuálně platným nařízení vlády č. 298/2022 Sb.
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci ze dne 7.10.2022 a účinným od 1.1.2023 povinnost definovaným zákazníkům dle stanovených kategorií tímto nařízením účtovat stanovené maximální ceny, které stanovuje § 3 – Výše maximálních cen elektřiny a plynu, a to takto:

§ 3
Výše maximálních cen elektřiny a plynu

(1) Cena za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 5000 Kč/MWh.

(2) Cena za dodávku plynu se stanoví ve výši 2500 Kč/MWh.

(3) Stálý měsíční plat za dodávku elektřiny se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

(4) Stálý měsíční plat za dodávku plynu se stanoví ve výši 130 Kč/odběrné místo za měsíc.

(5) Sjedná-li zákazník smlouvu o dodávce elektřiny nebo smlouvu o sdružených službách dodávek elektřiny podle § 19g odst. 1 energetického zákona a jedná se o dodávku elektřiny, u které se cena za dodávku elektřiny podle odstavce 1 vztahuje na stanovenou hodnotu odběru elektřiny, stanoví se cena za dodávku elektřiny pro zbývající hodnotu odběru elektřiny jako součet ceny elektřiny za MWh dosažené na denním trhu s elektřinou organizovaném operátorem trhu s elektřinou v obchodní hodině dodávky zbývající výše skutečné spotřeby elektřiny a částky 500 Kč/MWh.

Konkrétní definice kategorií, kterých se zastropování ceny týká pak určuje následující § 4 – Kategorie zákazníků se stanovenou cenou:

§ 4
Kategorie zákazníků se stanovenou cenou

(1) Cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 se vztahuje na veškeré dodávky elektřiny

a) do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí,

b) do odběrného místa, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je

1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem 13000,

2. školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,

3. poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,

4. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,

5. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích,

c) pro napájení elektrické trakce do odběrného místa zákazníka, který je provozovatelem železniční dopravní cesty nebo provozovatelem dopravních prostředků elektrické trakce při provozování drážní dopravy na dráze železniční, tramvajové, trolejbusové nebo speciální podle zákona o drahách.

(2) Nejedná-li se o dodávky elektřiny zákazníkovi podle odstavce 1, vztahuje se cena za dodávku elektřiny podle § 3 odst. 1 dále na 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru elektřiny v odběrném místě stanovené podle § 5, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině vysokého nebo velmi vysokého napětí, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem1).

(3) Cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 se vztahuje na veškeré dodávky plynu do odběrného místa

a) zákazníka kategorie domácnost nebo maloodběratel podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem,

b) které je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazeno do kategorie střední odběratel nebo velkoodběratel, jedná-li se o zákazníka, který je

1. veřejným zadavatelem podle zákona o zadávání veřejných zakázek a je v registru ekonomických subjektů podle zákona o státní statistické službě zařazen do klasifikace s kódem institucionálního sektoru 12100 nebo kódem institucionálního sektoru podřazeným pod kódem institucionálního sektoru 13000,

2. školou nebo školským zařízením zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení nebo vysokou školou zapsanou v registru vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů,

3. poskytovatelem zdravotních služeb zapsaným v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách,

4. poskytovatelem sociálních služeb zapsaným v registru poskytovatelů sociálních služeb podle zákona o sociálních službách,

5. provozovatelem vodovodu nebo kanalizace evidovaným v ústřední evidenci vybraných údajů o vodovodech a kanalizacích podle zákona o vodovodech a kanalizacích.

(4) Nejedná-li se o dodávky plynu zákazníkovi podle odstavce 3, vztahuje se cena za dodávku plynu podle § 3 odst. 2 dále na

a) 80 % nejvyšší měsíční hodnoty odběru plynu v odběrném místě stanovené podle § 5, které je zařazeno do kategorie střední odběratel, jedná-li se o zákazníka, který je malým nebo středním podnikatelem1) a v odběrném místě nevyrábí elektřinu z plynu,

b) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie na vytápění a přípravu teplé užitkové vody v odběrném místě zákazníka, které je zařazeno do kategorie střední odběratel a ve kterém je instalována domovní kotelna nebo zdroj tepelné energie pro výrobu tepelné energie pro jeden objekt jednoho zákazníka, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát, nebo

c) poměrnou část dodávky plynu spotřebovaného na výrobu tepelné energie ve zdroji tepelné energie provozovaném držitelem licence na výrobu tepelné energie a dodávané do rozvodného tepelného zařízení provozovaného držitelem licence na rozvod tepelné energie, včetně poměrné části technologické vlastní spotřeby a ztrát.

(5) Stálý měsíční plat podle § 3 odst. 3 se vztahuje na dodávku elektřiny do odběrného místa zákazníka, které je připojeno k distribuční soustavě na hladině nízkého napětí.

(6) Stálý měsíční plat podle § 3 odst. 4 se vztahuje na dodávku plynu do odběrného místa zákazníka, který je podle právního předpisu upravujícího pravidla trhu s plynem zařazen do kategorie domácnost nebo maloodběratel.

(7) Je-li sjednána cena za dodávku elektřiny odlišně pro období platnosti vysokého a nízkého tarifu, vztahuje se cena za dodávku elektřiny samostatně na každou ze sjednaných cen za dodávku elektřiny.

Úplné znění platného zákonu naleznete zde:      Energetický zákon 485/2000 Sb.
Úplné znění platného vládního nařízení naleznete zde:      Nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Čl. 2 doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků.

 

Dokumentace k vládním nařízení

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VÝKAZ VÝROBCE TEPELNÉ ENERGIE

Část A

VÝKAZ VÝROBCE TEPELNÉ ENERGIE - Část A

Část B

VÝKAZ VÝROBCE TEPELNÉ ENERGIE - Část B

Část C

VÝKAZ VÝROBCE TEPELNÉ ENERGIE - Část C

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 6 odst. 2 nebo § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 6 odst. 2 nebo § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 6 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 7 odst. 3 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA

podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

VZOR PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA podle § 7 odst. 4 nařízení vlády č. 298/2022 Sb.

Pro koho a kolik v "úsporném tarifu" ?

Díky aktuálně platnému nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie, kterým byl zaveden Úsporný tarif, získá  domácnost s distribuční sazbou:

 • D01d, D02d a D25d  –  3.500 Kč.

Ti, kteří mají sazbu:

 • D26d, D35d, D45d, D56d nebo D57d  –  2.000 Kč.

Další částí podpory kde domácnosti ušetří je odpuštění poplatku za podporované zdroje energie (POZE), což je:

 • 599 Kč z každé spotřebované MWh elektřiny.

Poplatky za POZE nebudou účtovány od začátku října 2022 až do konce prosince 2023.

Kolik je to přesně pro Vaše odběrné místo si můžete spočítat na kalkulačce, kterou připravilo Ministerstvo obchodu a průmyslu (MPO).

Kdy a jakým způsobem čerpám?

Pro získání tohoto druhu podpory nemusíte udělat vůbec nic. Veškerou činnost pro přiznání úsporného tarifu a zastropované ceny organizujeme za Vaše odběrné místo sami. Podklady pro přiznání i výplatu podpory jsou realizovány na úrovni přenášených dat ze systému operátora trhu přímo na jednotlivé obchodníky, tedy v tomto případě na nás.

Přesnou částku Vaší podpory pak naleznete nejen v nově zaslaných zálohových kalendářích, ale i na svých pravidelných i mimořádných vyúčtováních. Nové zálohové kalendáře k Vám dorazí v nejbližší době.

Zastropovanou cenu budeme aplikovat od 1.1.2023 a do konce její současné platnosti tedy do 31.12.2023 opět sami a to přímo na každé odběrné místo, které bude mít dle stanovených podmínek nárok.

Stále jste nenašli to, co jste hledali?

Zanechte své telefonní číslo a my se s vámi brzy spojíme


  Zadejte své jméno a příjmení.

  Zadejte telefon, na který Vás můžeme kontaktovat.

  Zvolte datum a přibližnou hodinu, kdy Vás můžeme kontaktovat.

  support_agent

  Zákaznická linka

  Provozní doba:
  Po-Čt 8:00-17:00, Pá 8:00-15:00

  Mobilní linka: 606939959
  Bezplatná linka: 840 111 284

  E-mail: info@kvplyn.cz

  important_devices

  Online péče

  Většinu vašich dotazů vyřešíte na stránce péče a podpory, kde máte nejčastější dotazy rozdělené podle témat. Péče a podpora

  chat

  Live Chat

  Promluvte si s členem našeho týmu zákaznické podpory pomocí funkce živého online chatu. Vyřešte Váš problém jednoduše a efektivně

  Live Chat

  textsms

  Whatsapp Podpora

  Kontaktovat nás můžete také přes WhatsApp. Děláme vše pro to, abychom vám mohli poskytovat co nejlepší a nejpohodlnější servis.

  Whatsapp podpora